I. OBLASŤ: DODRŽIAVANIE ZÁKLADNÝCH ĽUDSKÝCH PRÁV A SLOBÔD

1.1 Kritérium: Základné ľudské práva a slobody

ŠTANDARD: 
Sociálne služby sú poskytované v súlade so základnými ľudskými právami a slobodami, prirodzenou ľudskou dôstojnosťou, s princípmi nediskriminácie z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, či iného zmýšľania národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu alebo iného postavenia prijímateľa sociálnej služby a sú poskytované v prostredí, ktoré si prijímateľ sociálnej služby vybral.

INDIKÁTOR:
Poskytovateľ sociálnej služby má písomne vypracované postupy, pravidlá a podmienky dodržiavania základných ľudských práv a slobôd a aktívne zabezpečuje ich dodržiavanie v súlade s prirodzenou dôstojnosťou a princípmi nediskriminácie 
v prostredí, ktoré si prijímateľ sociálnej služby vybral. Poskytovateľ sociálnej služby predovšetkým aktívne zabezpečuje ochranu pred diskrimináciou, neľudským zaobchádzaním alebo ponižujúcim zaobchádzaním, trestaním, vykorisťovaním, násilím a zneužívaním.
Poskytovateľ sociálnej služby vytvára podmienky na uplatňovanie základných ľudských práv a slobôd podľa medzinárodných dohovorov, Ústavy Slovenskej republiky a tohto zákona.

ROZSAH PÔSOBNOSTI:
 • § 6 odsek 2 písmeno a), odsek 3 písmeno a) až c) zákona o sociálnych službách.
 • Poslanie a vízia zariadenia (Kritérium 2.1).
 • Odborné, obslužné a ďalšie činnosti.
 • Personálna práca - princípy práce zamestnancov a etika výkonu povolania.
 • Spracovávanie osobných údajov.
 • Činnosti spojené so zabezpečením práv a právom chránených záujmov klientov, ktoré nie sú zabezpečované odbornými, obslužnými a ďalšími činnosťami.
 • Posudzovanie a zabezpečovanie vhodnej infraštruktúry v spojení s Kritériom 4.1


PREDPOKLADY REALIZÁCIE:

Dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd a rešpektovanie prirodzenej ľudskej dôstojnosti je prierezovým prístupom, ktorý sa uplatňuje vo všetkých činnostiach, prístupe personálu ku klientom aj sebe navzájom a vyhodnocovaní a zabezpečovaní vhodnej infraštruktúry. Vychádzame z princípu, že záujem o sociálnu službu alebo jej poskytovanie nemôže človeka oberať o jeho dôstojnosť, práva, slobody a prirodzené vzťahy, ale naopak, poskytovanie sociálnych služieb má napomôcť k ich reálnemu napĺňaniu. K prijímateľovi sociálnej služby sa pristupuje primárne na občianskom princípe.


DETERMINUJÚCA DOKUMENTÁCIA:

 • Zákon č. 460/1992 Z. z. Ústava Slovenskej republiky v ZNP
 • Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou (antidiskriminačný zákon) v ZNP
 • Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v ZNP
 • Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
 • Dohovor o právach dieťaťa
 • Všeobecná deklarácia ľudských práv OSN (1948)
 • Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím (2010)
 • Charta základných práv Európskej únie (2007)
 • Etický kódex sociálneho pracovníka a asistenta sociálnej práce SR

1.2 Kritérium: Sociálny status prijímateľa sociálnej služby

ŠTANDARD:
Poskytovateľ sociálnej služby rešpektuje a podporuje rozvoj schopností, zručností a vedomostí prijímateľa sociálnej služby, zachovanie jeho vlastnej identity, osobnej integrity, osobnej nezávislosti, individuálnej rozmanitosti a podporuje vytváranie pozitívneho obrazu o prijímateľovi sociálnej služby.

INDIKÁTOR:
Poskytovateľ sociálnej služby rešpektuje a aktívne podporuje zachovanie identity prijímateľa sociálnej služby, osobnej integrity, osobnej nezávislosti, individuálnej rozmanitosti a aktívne zabezpečuje právo na vzdelávanie, prípravu na zamestnávanie a prístup k individualizovanej podpore.
Poskytovateľ sociálnej služby má písomne vypracované postupy podpory rozvoja schopností, zručností a vedomostí prijímateľa sociálnej služby a aktívne ich realizuje na individuálnej úrovni. Poskytovateľ sociálnej služby vedome a aktívne podporuje vytváranie pozitívneho obrazu o každom prijímateľovi sociálnej služby aj smerom k nemu, smerom k ostatným prijímateľom sociálnej služby a smerom k verejnosti.

ROZSAH PÔSOBNOSTI: 

 • § 6 odsek 2 písmeno a), odsek 3 písmeno a) až c); §7 písmeno a), b) a d) o sociálnych službách. 
 • Odborné, obslužné a ďalšie činnosti.
 • Činnosti spojené s realizáciou individuálneho plánu.
 • Činnosti spojené s voľnočasovými aktivitami a doplnkovými službami.
 • Činnosti spojené s realizáciou informačnej stratégie.
PREDPOKLADY REALIZÁCIE:
Dôraz je kladený na podporu začleňovania do bežného prostredia (vzdelávania, zamestnania, voľnočasových aktivít, občianskeho angažovania), na vytváranie podmienok, ktoré sú čo najviac porovnateľné so životnými podmienkami ľudí bez sociálneho či zdravotného znevýhodnenia. Vychádza sa zo "životného príbehu" (autobiografického portrétu) klienta. Schopnosti, zručnosti a vedomosti klienta by sa mali zvyšovať, udržiavať alebo pri regrese by nemali klesať neprimerane rýchle.

Výsledky dosahované pri plnení tohto kritéria, majú dopad na plnenie Kritéria 1.3.

Individuálne schopnosti, zručnosti, vedomosti a aktivita klientov sú považované za základné vstupy do individuálneho plánovania služieb. 

DETERMINUJÚCA DOKUMENTÁCIA: viď kritérium  1.1

1.3 Kritérium: Vzťahy, rodina, komunita

ŠTANDARD: Poskytovateľ sociálnej služby podporuje prijímateľa sociálnej služby v plnom a účinnom zapojení sa a začlenení sa do spoločnosti s rešpektovaním jeho prirodzených vzťahov v rámci jeho rodiny a komunity v súlade s právom na rovnosť príležitostí.

INDIKÁTOR: Poskytovateľ sociálnej služby má vypracované postupy a stratégie podpory prijímateľa sociálnej služby zamerané na jeho plné a účinné zapojenie sa a začlenenie sa do spoločnosti a aktívne ich realizuje, pričom v plnej miere rešpektuje jeho prirodzené vzťahy v rámci jeho rodiny a komunity.
Poskytovateľ sociálnej služby aktívne dodržuje právo na rovnosť príležitostí.

ROZSAH PÔSOBNOSTI:

 • § 4; § 6 ods. 2 písm. a); § 6 ods.3 písm. a); § 7 písm. a), b), d); § 61 ods. 4; § 97 zákona o sociálnych službách.
 • Činnosti spojené s realizáciou individuálneho plánu (kritérium 2.5)
 • Činnosti spojené s voľnočasovými aktivitami a doplnkovými službami (kritérium 1.2).
 • Činnosti spojené so sociálnym poradenstvom. 

PREDPOKLADY REALIZÁCIE:
Sociálne vylúčenie klienta je jedno z najvážnejších rizík poskytovania sociálnej služby pobytového typu nie však u ambulantnej formy sociálnej služby, ktorú poskytuje naše zariadenie.
ŠZvTT však venuje pozornosť podpore sociálnych kontaktov primeraným spôsobom k danej forme poskytovanej sociálnej službe. K tomu slúžia nasledovné opatrenia:

 • Realizácia individuálneho prístupu s využívaním individuálnych plánov (Kritérium 2.5). Súčasťou zisťovania musí byť aj sociálna a rodinná anamnéza a autobiografický portrét klienta.
 • Kvalitný adaptačný proces v rámci ktorého sa upresňuje individualita klienta, jeho sociálna a rodinná anamnéza a autobiografický portrét klienta.
 • Sociálne poradenstvo, ktorého súčasťou je aj podpora prirodzených väzieb na rodinu a komunitu aktívnou komunikáciou a možnosťou základného sociálneho poradenstva pre rodinu klienta.
 • Budovanie spolupráce s rodinou, obcou a komunitou v súvislosti s poskytovaním kvalitnej sociálnej služby.
 • Zostavovanie voľnočasových aktivít (Kritérium 1.2).
 • Zabezpečenie zisťovania spokojnosti klientov s kvalitou vzťahov a využívanie zistených skutočností pri zvyšovaní kvality sociálnej služby (Kritérium 2.9).


DETERMINUJÚCA DOKUMENTÁCIA: viď kritérium 1.1