II. OBLASŤ: PROCEDURÁLNE PODMIENKY

2.1 Kritérium: Vymedzenie účelu a obsahu poskytovania sociálnej služby (strategická vízia, poslanie, ciele) a prístupu k prijímateľovi sociálnej služby

ŠTANDARD: Poskytovateľ sociálnej služby má vypracovanú strategickú víziu, poslanie a ciele so zameraním na podporu a rozvoj individuálnych potrieb prijímateľov sociálnych služieb a má vypracovanú stratégiu, plán a účel poskytovania sociálnej služby zameraný na zachovanie, obnovu a rozvoj schopností a zručností prijímateľa sociálnej služby viesť samostatný život a na podporu jeho začlenenia do spoločnosti.
Poskytovateľ sociálnej služby presadzuje partnerský, individuálny a aktívny prístup k prijímateľovi sociálnej služby, ktorý vedie prijímateľa sociálnej služby k spoluzodpovednosti, spolurozhodovaniu, splnomocňovaniu a objavuje hodnotu terajšieho a potencionálneho prínosu prijímateľa sociálnej služby pre spoločnosť.

INDIKÁTOR: Poskytovateľ sociálnej služby má v písomnej forme presne definovanú a zverejnenú strategickú víziu (poslanie a hodnoty), ciele, stratégiu a plán poskytovania sociálnej služby, ktoré vychádzajú z individuálnych potrieb prijímateľov sociálnych služieb a aktívne ju napĺňa a realizuje.
Poskytovateľ sociálnej služby aktívne presadzuje partnerský a individuálny prístup, ktorý vedie prijímateľa sociálnej služby k spoluzodpovednosti, spolurozhodovaniu a splnomocňovaniu a objavuje hodnotu terajšieho a potencionálneho prínosu prijímateľa sociálnej služby pre spoločnosť.
Poskytovateľ sociálnej služby vytvára priestor pre prijímateľov sociálnych služieb, ich rodinu a iné fyzické osoby na to, aby sa prostredníctvom svojich návrhov a spätnej väzby mohli vyjadrovať k strategickej vízii, cieľom, stratégii a plánu poskytovania sociálnej služby a takto podporili zabezpečenie súladu účelu a obsahu sociálnych služieb s potrebami prijímateľov sociálnych služieb.

ROZSAH PÔSOBNOSTI:
 • § 6 odsek 3 písm. c); § 7 písm. a), c), d); § 9 ods. 9); § 64 ods.2 písm. c); § 64 ods. 3 písm. i);
  § 96.
 • Činnosti spojené so strategickým plánovaním a stanovovaním cieľov.
 • Odborné, obslužné a ďalšie činnosti.
 • Činnosti spojené s informačnou stratégiou. 

PREDPOKLADY REALIZÁCIE: 
Účel sociálnej služby je v zákone vymedzený vecným zameraním sociálnej služby v § 2 ods. 1) zákona. Obsahom sociálnej služby je v zmysle § 15 zákona vykonávanie odborných, obslužných a ďalších činností, zabezpečenie ich vykonávania alebo utváranie podmienok na ich vykonávanie v rozsahu podľa druhu poskytovanej služby. Účel a obsah je špecifikovaný v našej zriaďovacej listine a vo Výpise z registra poskytovateľov sociálnych služieb a premieta sa do poslania, vízie a cieľov poskytovateľa. Poslanie vyjadruje zmysel našej existencie. Keďže sú naše sociálne služby zriadené orgánom verejnej správy, poslanie sa viaže na zákon o sociálnych službách. Vízia sa vyhlasuje ako časovo ohraničený strategický rámec z ktorého vychádzajú ciele, plány a prístupy v poskytovaní sociálnych služieb.

Poskytovateľ je organizáciou zriadenou Trnavským samosprávnych krajom pre zabezpečenie plnenia úloh kraja v oblasti sociálnych služieb. Strategická orientácia zariadenia preto vychádza z Koncepcie rozvoja sociálnych služieb na území Trnavského samosprávneho kraja 2021-2023.

DETERMINUJÚCA DOKUMENTÁCIA: 

 • Ústava Slovenskej republiky 
 • Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v ZNP
 • Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v ZNP (pre zariadenia VÚC)
 • Koncepcia rozvoja sociálnych služieb na území Trnavského samosprávneho kraja 2021-2023

2.2 Kritérium: Určenie postupov a podmienok (vrátane miesta a času) poskytovania sociálnej služby a aj jej rozsahu formy

ŠTANDARD: Druh, forma, rozsah, miesto a čas poskytovania sociálnej služby zodpovedajú potrebám prijímateľa sociálnej služby so zohľadnením jeho prirodzených vzťahov, rodiny a komunity a sú určované v súlade s princípmi solidarity.

INDIÁTOR: Druh, forma, rozsah, miesto a čas poskytovania sociálnych služieb plne zodpovedajú potrebám prijímateľa sociálnej služby so zohľadnením jeho prirodzených vzťahov, rodiny a komunity a sú určované v súlade s princípmi subsidiarity.

ROZSAH PÔSOBNOSTI:  

 • § 6 ods. 1 a 2, § 7 písm. a), b), c), d), § 9 ods. 9 zákona o sociálnych službách.
 • Činnosti spojené s prvým kontaktom s občanom - potenciálnym klientom.
 • Činnosti spojené s príjmom klienta.
 • Sociálne poradenstvo.
 • Adaptačný proces.

PREDPOKLADY REALIZÁCIE: 
Druh, forma, rozsah, miesto a čas poskytovania sociálnej služby sú údaje, ktoré podliehajú registrácii v zmysle zákona o sociálnych službách. Túto registráciu vykonáva a vedie register Trnavský samosprávny kraj. 

DETERMINUJÚCA DOKUMENTÁCIA: 

 • § 33 a 39 zákona o sociálnych službách.
 • Zriaďovacia listina príslušných druhov služieb.
 • Výpis z registra poskytovateľov sociálnych služieb.
 • Posudok o odkázanosti na sociálnu službu.
 • Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. 

2.3 Kritérium: Určenie postupu pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní sociálnej služby

ŠTANDARD: Poskytovateľ sociálnej služby má písomne vypracovaný transparentný a pre prijímateľa sociálnej služby zrozumiteľný postup pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní sociálnej služby podľa §74.

INDIKÁTOR: Poskytovateľ sociálnej služby má písomne vypracovaný transparentný a pre prijímateľa sociálnej služby zrozumiteľný určený postup pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.
Poskytovateľ sociálnej služby na základe vnútorných pravidiel prostredníctvom určeného zodpovedného zamestnanca aktívne, transparentne a zrozumiteľne informuje všetkých potencionálnych záujemcov o ponúkanej sociálnej službe a o všetkých právach a povinnostiach, ktoré pre záujemcu o sociálnu službu zo zmluvy o poskytovaní sociálnej služby vyplynú, vrátane druhu, formy, rozsahu poskytovania sociálnej služby a výšky úhrady za jej poskytnutie. Poskytovateľ sociálnej služby vedie dokumentáciu o procese začatia poskytovania sociálnej služby.

ROZSAH PÔSOBNOSTI: 
 • § 6 ods. 2 písm. b), § 72 ods. 2-3), § 72 - § 74, § 94 - § 96 zákona o sociálnych službách.
 • Činnosti spojené s prvým kontaktom s občanom - potenciálnym klientom.
 • Činnosti spojené s informačnou stratégiou.
 • Činnosti spojené s uzatvorením zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.
 • Činnosti spojené s vedením dokumentácie odborných, obslužných a ďalších činností.

PREDPOKLADY REALIZÁCIE:  
Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb sa uzatvára podľa požiadaviek § 74 zákona o sociálnych službách. Špecifikácia ustanovení zákona je uvedená v Domácom poriadku a v Procese prijímania a prepúšťania klienta a v Dokumente postupu - Postup pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní sociálnej služby (ŠZ a VI).

DETERMINUJÚCA DOKUMENTÁCIA: 
 • Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona
  č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní.
 • Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
 • Etický kódex sociálneho pracovníka a asistenta sociálnej práce SR.
 • Zákon č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane
  pred diskrimináciou (antidiskriminačný zákon).
 • Zákon č. 601/2003 o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • VZN Trnavského samosprávneho kraja.

2.4 Kritérium: Určenie postupov a pravidiel na dosiahnutie účelu a odborného zamerania pri poskytovaní sociálnej služby prostredníctvom metód, techník a postupov sociálnej práce a zásad poskytovania sociálnej služby

ŠTANDARD: Postupy a pravidlá na dosiahnutie účelu a odborného zamerania poskytovania sociálnej služby sa vykonávajú odborne, prostredníctvom metód a techník sociálnej práce, postupmi zodpovedajúcimi poznatkom humánne orientovaných vied a poznatkov o stave a vývoji poskytovania sociálnych služieb. Sú používané cielene a transparentne, sú orientované na zabezpečenie individuálnych potrieb prijímateľa sociálnej služby, na dodržiavanie holistického (celostného) prístupu, na podporu jeho aktívnej účasti a spolurozhodovania.

INDIKÁTOR: Poskytovateľ sociálnej služby má v písomnej forme definované a zverejnené postupy a pravidlá na dosiahnutie účelu a odborného zamerania poskytovania sociálnej služby, ktoré sa vykonávajú odborne prostredníctvom metód a techník sociálnej práce, špeciálnej pedagogiky, ošetrovateľstva a iných pomáhajúcich vedných disciplín, postupmi zodpovedajúcimi poznatkom humánne orientovaných vied a poznatkom o stave a vývoji poskytovania sociálnych služieb a aktívne ich realizuje.
Poskytovateľ sociálnej služby uplatňuje inovatívne, overené vedecké poznatky a flexibilne ich využíva. Odborné postupy sú používané cielene a transparentne, sú orientované na zabezpečenie individuálnych potrieb prijímateľa sociálnej služby, na dodržiavanie holistického (celostného) prístupu, na podporu jeho aktívnej účasti a spolurozhodovania.

ROZSAH PÔSOBNOSTI:
 • § 7 písm. a), b), c); § 98 o sociálnych službách.
 • Odborné činnosti, obslužné a ďalšie činnosti so zameraním na tie, kde sa aplikuje priamy a individualizovaný kontakt s klientom.
 • Personálna práca - výber, príprava a vzdelávanie pracovníkov.
 • Zabezpečovanie vhodnej infraštruktúry a materiálno technického zabezpečenia.


PREDPOKLADY REALIZÁCIE:  

Realizácia odborných činností pri poskytovaní sociálnych služieb sa opiera o písomne zadokumentované odborné postupy. Základným východiskom je spracovaná vízia a poslanie zariadenia a definované odborné činnosti.
K zabezpečeniu realizácie kritéria slúži Proces prípravy a riadenia odborných postupov. 


DETERMINUJÚCA DOKUMENTÁCIA:  
 • Viď. Proces prípravy a riadenia odborných postupov.
 • Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona
 • Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
 • Zákon č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Dokumenty postupov k odborným činnostiam (prvky Aba programu, Teacch program, Snoezelen, Canisterapia) 

2.5 Kritérium: Určenie postupov a pravidiel na vypracovanie, realizovanie a hodnotenie individuálneho plánu prijímateľa sociálnej služby alebo určenie postupov a pravidiel práce s prijímateľom sociálnej služby

ŠTANDARD: Sociálne služby (§ 33- 40 a § 57) sú poskytované na základe individuálneho plánu, ktorý vychádza z individuálnych potrieb, schopností a cieľov prijímateľa sociálnej služby. Individuálny plán je nástrojom na spoluprácu medzi prijímateľom sociálnej služby a zamestnancami poskytovateľa sociálnej služby.

INDIKÁTOR: Poskytovateľ sociálnej služby má písomne alebo audiovizuálne vypracovaný individuálny plán pre každého prijímateľa sociálnej služby, tak, aby bol zrozumiteľný aj prijímateľovi sociálnej služby a jeho rodine a komunite. Poskytovateľ sociálnej služby zabezpečuje, aby individuálny plán bol plánom prijímateľa sociálnej služby, ktorý sa aktívne zúčastňuje na jeho tvorbe a realizácii. Účasť na individuálnom plánovaní je slobodnou voľbou prijímateľa sociálnej služby, ktorý ju musí vyjadriť písomnou formou. Poskytovateľ sociálnej služby plánuje, realizuje a hodnotí priebeh poskytovania sociálnej služby spoločne s prijímateľom sociálnej služby s ohľadom na jeho osobné ciele a možnosti. Ak je prijímateľom sociálnej služby maloleté dieťa, rozhodujúce postavenie má rodina a pri plánovaní sa vychádza z individuálnych potrieb rodiny prijímateľa sociálnej služby. Cieľom individuálneho plánu je vytvoriť takú podporu, aby mohol prijímateľ sociálnej služby žiť zmysluplný a čo najsamostatnejší život. Poskytovateľ sociálnej služby určí kľúčového pracovníka, ktorého si prijímateľ sociálnej služby vybral na základe osobnej preferencie v procese individuálneho plánovania. Počet individuálnych plánov koordinovaných jedným kľúčovým pracovníkom poskytovateľa sociálnej služby zohľadňuje mieru intenzity potrebnej podpory prijímateľov sociálnych služieb.

ROZSAH PÔSOBNOSTI:
 • § 6 odsek 2 písmeno a); § 7 písmeno a) až d); § 9 odsek 1 a 2 zákona o sociálnych službách.
 • Odborné činnosti, obslužné a ďalšie činnosti so zameraním na tie, kde sa aplikuje priamy a individualizovaný kontakt s klientom.
 • Personálna práca - výber, príprava a vzdelávanie pracovníkov.
 • Zabezpečovanie vhodnej infraštruktúry a materiálno technického zabezpečenia.


PREDPOKLADY REALIZÁCIE:
Príprava, realizácia, vyhodnocovanie individuálneho plánu a validácia postupov sa riadi podľa Procesu individuálneho plánovania s programom sociálnej rehabilitácie.  

DETERMINUJÚCA DOKUMENTÁCIA:
 • Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.
 • Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia - zákon č. 447/2008 Z. z.
 • Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
 • Viď. Proces individuálneho plánovania s programom sociálnej rehabilitácie. 

2.6 Kritérium: Určenie postupov a pravidiel prevencie krízových situácií. Určenie postupov a pravidiel pri používaní prostriedkov netelesného obmedzenia a telesného obmedzenia

ŠTANDARD: Poskytovateľ sociálnej služby má vypracované postupy a pravidlá riešenia krízových situácií a systém preventívnych opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií. Pri poskytovaní sociálnej služby má určené postupy a pravidlá používania prostriedkov netelesného a telesného obmedzenia v jasne definovaných prípadoch nutnosti ich využitia.

INDIKÁTOR: Poskytovateľ sociálnej služby má zistené rizikové oblasti, v ktorých nie sú dodržiavané základné ľudské práva a slobody a má písomne vypracované vnútorné preventívne opatrenia na predchádzanie ich porušovaniu.
Poskytovateľ sociálnej služby spolu s prijímateľom sociálnej služby, jeho rodinou a inými osobami navrhuje, dohodne a vypracováva postup krízovej intervencie na zvládanie krízových situácií, má vytvorené postupy a pravidlá na riešenie krízy u prijímateľa sociálnej služby a zabezpečenie vhodných služieb.

ROZSAH PÔSOBNOSTI: 

 • § 6 odsek 3 písmeno b); § 7 písmeno a); § 10 zákona o sociálnych službách.
 • Kritérium 1.1.
 • Adaptačný proces.
 • Činnosti spojené s netelesným a telesným obmedzením klienta.
 • Personálna práca - vzdelávanie pracovníkov.


PREDPOKLADY REALIZÁCIE:
Poskytovateľ má vzhľadom na cieľovú skupinu a druh služieb spracované rizikové oblasti u svojich klientov a prijíma preventívne opatrenia. 

 
DETERMINUJÚCA DOKUMENTÁCIA: 

 • Zákon č. 460/1992 Z. z. Ústava Slovenskej republiky
 • Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

2.7 Kritérium: Poskytovanie informácií záujemcom o sociálnu službu a prijímateľom sociálnej služby v im zrozumiteľnej forme, podľa ich individuálnych potrieb, schopností

ŠTANDARD: Záujemcovi o sociálnu službu, príjemcovi sociálnej služby a jeho rodine a iným osobám poskytovateľ sociálnej služby poskytuje komplexné, dostupné, zrozumiteľné a pravdivé informácie im dostupným a zrozumiteľným spôsobom komunikácie, podľa ich individuálnych potrieb, schopností.

INDIKÁTOR: Poskytovateľ sociálnej služby aktívne komunikuje so záujemcom o sociálnu službu a prijímateľom sociálnej služby a využíva formy verbálnej, neverbálnej komunikácie a využíva alternatívne spôsoby a metódy komunikácie a komunikácia prebieha na princípoch partnerstva a rovnakého zaobchádzania.
Poskytovateľ sociálnej služby aktívne informuje záujemcu sociálnej služby alebo prijímateľa sociálnej služby o aktuálnej situácii a podmienkach poskytovania sociálnej služby.
Poskytovateľ sociálnej služby zabezpečuje, aby zamestnanci priameho kontaktu ovládali spôsoby a metódy komunikácie zohľadňujúce individuálne potreby prijímateľa sociálnej služby.
Poskytovateľ sociálnej služby zabezpečuje, aby záujemca o sociálnu službu, prijímateľ sociálnej služby, jeho rodina boli informovaní o najnovších trendoch a prístupoch pri poskytovaní sociálnej služby, druhoch sociálnych služieb, formách a spôsoboch poskytovania sociálnych služieb.
Poskytovateľ sociálnej služby aktívne zabezpečuje, aby informácie osobného charakteru boli záujemcovi o sociálnu službu a prijímateľovi sociálnej služby podávané vhodným spôsobom, vo vhodnom čase a na vhodnom mieste a k tomu zodpovedajúcim a kompetentným zamestnancom.

ROZSAH PÔSOBNOSTI:  

 • § 6 ods. 2 písm. b); § 7 písm. a), § 105 ods. 2, zákona o sociálnych službách. 
 • Informačná stratégia zariadenia (Kritérium 4.2).
 • Základné sociálne poradenstvo (Kritérium 2.8).
 • Proces prijímania a prepúšťania klienta.
 • Činnosti spojené s denným kontaktom s klientom a rodinou.

PREDPOKLADY REALIZÁCIE: 
Poskytovanie informácií klientom a ich rodinným príslušníkom sa viaže na celý komplex činností v zariadení, ktoré zahŕňajú formálne aj neformálne nástroje. Základným predpokladom je dobrá znalosť komunikačných možností klientov a rodinných príslušníkov, ako aj vzdelávanie zamestnancov v komunikácii.

DETERMINUJÚCA DOKUMENTÁCIA: 

 • Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v ZNP
 • Proces informačnej stratégie

2.8 Kritérium: Podpora a pomoc prijímateľovi sociálnej služby pri sprostredkovaní a využívaní inej verejnej služby podľa jeho potrieb a schopností a cieľov.

ŠTANDARD: Poskytovateľ sociálnej služby aktívne vytvára podmienky na uplatňovanie práva prijímateľa sociálnej služby na sprostredkovanie, využívanie a pomoc pri využívaní dostupných verejných služieb, pri kontakte s právnickými osobami a fyzickými osobami, ktoré poskytujú iné služby a pri kontakte s jeho rodinou a prirodzeným prostredím, vychádzajúc z jeho individuálnych potrieb, schopností a cieľov.

INDIKÁTOR: Poskytovateľ sociálnej služby zabezpečuje, aby boli prijímateľovi sociálnej služby poskytnuté všetky potrebné informácie o prevádzkovateľoch bežne dostupných verejných služieb v komunite.
Poskytovateľ sociálnej služby aktívne vytvára podmienky na to, aby prijímateľ sociálnej služby mohol využívať iné služby verejného charakteru v komunite.
Poskytovateľ sociálnej služby zabezpečuje realizáciu práva prijímateľa sociálnej služby na sprievod pri využívaní bežne dostupných verejných služieb v komunite a práva na kontakt s rodinou a so špecializovanými externými organizáciami.


ROZSAH PÔSOBNOSTI:

 • § 6 odsek 2 písmeno a); § 7 písmeno a), b), § 97 zákona o sociálnych službách.
 • Základné sociálne poradenstvo.
 • Komunikačná stratégia (Kritérium 4.2).
 • Individuálny plán klienta.

PREDPOKLADY REALIZÁCIE:
Základným nástrojom pre realizáciu tohto kritéria je poskytovanie potrebných informácií v spojení s plánovaním individuálnych cieľov. Je súčasťou zachovávania osobnej integrity a nezávislosti klienta a podpory jeho sociálnych kontaktov.
Realizujú sa nasledovné opatrenia:

 • Zisťovanie doterajších zvyklostí.
 • Informovanie klientov o všetkých bežne dostupných verejných službách v okolí a podpora v ich využívaní.
 • Spracovanie individuálnych cieľov v individuálnom pláne.

DETERMINUJÚCA DOKUMENTÁCIA:   
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v ZNP  

2.9 Určenie postupov a pravidiel na zisťovanie spokojnosti prijímateľov soc. služieb so všetkými zložkami poskytovanej soc. služby a využívanie zistených skutočností pri zvyšovaní kvality poskytovanej soc. služby a určenie spôsobu podávania sťažnosti súvisiacej s poskytovaním soc. služby.

ŠTANDARD: Poskytovateľ sociálnej služby rešpektuje právo prijímateľa sociálnej služby na vyjadrenie spokojnosti alebo nespokojnosti s kvalitou poskytovaných a zabezpečovaných sociálnych služieb. Vyjadrenie nespokojnosti so sociálnymi službami prijímateľom sociálnej služby nie je podnetom ani dôvodom na vyvodzovanie dôsledkov, ktoré by prijímateľovi sociálnej služby spôsobili akúkoľvek ujmu. Poskytovateľ sociálnej služby sa pravidelne zaujíma o názor prijímateľa sociálnej služby na poskytované sociálne služby. Osoba, ktorá sa domnieva, že práva a právom chránené záujmy prijímateľa sociálnej služby boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou poskytovateľa sociálnej služby alebo zriaďovateľa sociálnej služby, môže podať sťažnosť.

INDIKÁTOR: Poskytovateľ sociálnej služby má písomne vypracovaný a vytvorený systém na podávanie sťažností, pripomienok, námietok a návrhov ku kvalite ohľadom sociálnych služieb, s vážnosťou sa nimi zaoberá a má vytvorený systém opatrení na ich aktívne riešenie. Poskytovateľ sociálnej služby má písomne vypracované vnútorné pravidlá na podávanie a riešenie sťažností osôb na kvalitu a spôsob poskytovania sociálnej služby, podľa týchto pravidiel postupuje. Vnútorné pravidlá sú vypracované v podobe zrozumiteľnej pre prijímateľa sociálnej služby (pravidlá ľahko čitateľného textu).
Poskytovateľ sociálnej služby má vypracované primerané formy aktívneho zisťovania spätnej väzby od prijímateľov sociálnych služieb, ich rodín a iných osôb. Na zisťovanie spokojnosti, poskytovateľ sociálnej služby využíva spôsob primeraný veku a nepriaznivej sociálnej situácii prijímateľa sociálnych služieb. Poskytovateľ sociálnej služby aktívne reaguje na pripomienky vyjadrujúce nespokojnosť prijímateľov sociálnych služieb, ich rodín a iných osôb, vyvodzuje z nich dôsledky a na základe nich plánuje a realizuje zmeny v jednotlivých zložkách poskytovanej sociálnej služby. Pripomienky a námietky vníma poskytovateľ sociálnej služby ako zdroj pre ďalšie skvalitňovanie ním poskytovaných sociálnych služieb.

ROZSAH PÔSOBNOSTI:
 • § 6 odsek 2 písmeno a) a odsek 3 písmeno c); § 7 písmeno a) a c) zákona o sociálnych službách.
 • Komunikačná stratégia.
 • Podávanie a riešenie podnetov, pripomienok a sťažností.
 • Kritérium 2.10.
PREDPOKLADY REALIZÁCIE:

Plnenie podmienky kvality je zabezpečované Procesom riadenia sťažností a pripomienok, Internou smernicou o vybavovaní sťažností a Internou smernicou o vybavovaní petícií. 


DETERMINUJÚCA DOKUMENTÁCIA:

Dokumentácia v rámci Procesu riadenia sťažností a pripomienok.

2.10 Kritérium: Hodnotenie poskytovateľa sociálnej služby, či je spôsob poskytovania sociálnej služby v súlade s potrebami prijímateľa sociálnej služby a v súlade s cieľmi poskytovanej sociálnej služby

ŠTANDARD: Poskytovateľ sociálnej služby pravidelne hodnotí, či druh, forma, rozsah a podmienky poskytovania sociálnej služby sú v súlade s účelom a cieľmi poskytovanej sociálnej služby. Poskytovateľ sociálnej služby pravidelne analyzuje a prehodnocuje, či možnosti ním poskytovanej sociálnej služby nelimitujú realizáciu cieľov, individuálnych plánov prijímateľov sociálnych služieb a vyvodzuje z toho opatrenia. Nesúlad v tejto oblasti považuje za podnet zmeny.

INDIKÁTOR: Poskytovateľ sociálnej služby má vypracované vnútorné postupy hodnotenia poskytovania sociálnych služieb a aktívne ich realizuje. Pravidelná supervízia, na všetkých úrovniach (supervízia organizácie, riadiaca supervízia pre manažment, individuálna a skupinová supervízia pre všetkých zamestnancov) má u poskytovateľa sociálnej služby stabilnú pozíciu a je vnímaná ako nástroj nachádzania možností učiacej sa organizácie.
Poskytovateľ sociálnej služby pravidelne sleduje, z pohľadu odbornosti, vývoj metód a postupov sociálnej práce, aktívne vyhľadáva a ponúka možnosti stážových pobytov v domácich organizáciách a zahraničných organizáciách. Umožňuje svojim zamestnancom zúčastňovať sa stážových pobytov v súlade s individuálnym plánom ďalšieho vzdelávania sa zamestnancov.
Poskytovateľ sociálnej služby spätne konfrontuje úroveň ním poskytovaných sociálnych služieb s podnetmi získanými štúdiom a zážitkovým učením.
Poskytovateľ sociálnej služby využíva skutočnosti získané z hodnotenia poskytovania sociálnych služieb na zavádzanie zmien smerujúcich k vyššej spokojnosti prijímateľov sociálnych služieb. Výstupy z hodnotenia a prijaté opatrenia vedúce k zmenám sú prístupné prijímateľom sociálnych služieb, jeho rodine a komunite.

ROZSAH PÔSOBNOSTI:
 • § 7 písmeno a), c) a § 97 zákona o sociálnych službách.
 • Vízia a poslanie zariadenia.
 • Všetky odborné, obslužné a ďalšie činnosti.
PREDPOKLADY REALIZÁCIE:

Plnenie podmienky kvality je zabezpečované Procesom preskúmania manažmentom..


DETERMINUJÚCA DOKUMENTÁCIA:   

Dokumentácia v rámci Procesu preskúmania manažmentu