COVID - 19

Covid automat pre ŠZvTT

V dôsledku druhej vlny šírenia sa ochorenia COVID-19 bol na území SR vyhlásený núdzový stav od 1.10.2020 na obdobie 45 dní na postihnutom území SR.

Špecializované zariadenie v Trnave v dôvodu vyhlásenia vyššie uvedeného núdzového stavu bolo dňom 12.10.2020 určené ako subjekt hospodárskej mobilizácie v zmysle príkazu Predsedu TTSK, ako zriaďovateľa.

V rámci vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie subjekt hospodárskej mobilizácie zabezpečí plnenia sociálneho zabezpečenia v rozsahu tak, aby sa zachovalo poskytovanie starostlivosti a odbornej pomoci, ktorú subjekt hospodárskej mobilizácie poskytuje v rozsahu jeho zriaďovacej listiny, a to pri dodržaní všetkých usmernení hlavného hygienika Slovenskej republiky a následných pokynov a usmernení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.