VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK (zákazka na poskytnutie služieb) podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.

"Príprava a dovoz stravy pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov

Špecializovaného zariadenia v Trnave"/ názov predmetu zákazky / 

Dokument na stiahnutie "Výzva"  vrátane "príloh č. 1 až 5"

na stiahnutie "Príloha č. 6 - Odporúčané výživové dávky"

na stiahnutie a vyplnenie "Špecifikácia predmetu zákazky, súťažné podklady"