O NÁS

Špecializované zariadenie je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja. Služba špecializovaného zariadenia je poskytovaná podľa §39 Zákona 448/2008 o sociálnych službách.

"V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3  a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa." (Zákon č. 448/2008 Z.z.)

Zariadenie je novootvorenou službou, ktorá poskytuje svoju činnosť od 1.1.2019. Komplexná starostlivosť je zabezpečená prostredníctvom odborného personálu, ktorí tvoria sociálni pracovníci, špeciálni pedagógovia, vychovávateľky, psychológ, zdravotná sestra a fyzioterapeut.