OBČIANSKE ZDRUŽENIE

Občianske združenie "Krízové centrum Trnava" založili zamestnanci Krízového strediska v Trnave a ich rodinní príslušníci v roku 2009. Vzniklo na základe potreby pomáhať obetiam násilia.

Dané Občianske združenie svoju činnosť zameriavalo na pomoc psychicky a fyzicky týraným, sexuálne zneužívaným a zanedbávaným deťom. Pomáhali sme však aj týraným matkám s ich deťmi, ktoré sa nachádzali v krízovej životnej situácii. Vďaka nášmu Občianskemu združeniu sme mohli všetkých klientov Krízového strediska v Trnave podporovať v rôznorodých aktivitách. Organizovali sme pravidelné voľnočasové aktivity, ktoré boli zamerané na osobnostný rozvoj detí a mládeže, prevenciu rizikového správania detí, ale aj ich rodičov. Taktiež sme počas celého roka realizovali priebežné jednorázové aktivity pre klientov. Matky s deťmi umiestnené v Krízovom stredisku tieto činnosti vítali a na niektorých sa dokonca aj spoločne s nami, organizačne podieľali.

Krízové stredisko v Trnave od januára 2019 zaniklo, takže pôvodná myšlienka Občianskeho združenia, v tomto smere stratila svoje opodstatnenie. Rozhodli sme sa však pokračovať, keďže v pôvodnom sídle krízového strediska vzniklo a svoju činnosť zahájilo Špecializované zariadenie v Trnave. Dané zariadenie poskytuje svoje služby deťom s poruchou autistického spektra, alebo s ďalšími pervazívnymi vývojovými poruchami a to vo veku od 3 - 12 rokov.

Deti s touto vývinovou poruchou nedokážu vnímať podnety vonkajšieho sveta. Často sa uzatvárajú do toho svojho a pre okolie sa javia, ako keby nemali o nič záujem. V skutočnosti sa však upínajú na to svoje vnímanie života a pokiaľ sa s nimi usilovne pracuje, postupne sa dokážu vo veľkej miere začleniť medzi ostatných ľudí.

V Špecializovanom zariadení v Trnave, zostal pracovať celý kolektív zamestnancov z predchádzajúceho Krízového strediska v Trnave. Pokračovanie činnosti nášho Občianskeho združenia "KCT", tak dostalo nový rozmer. Spoločne môžeme pomôcť nielen týmto deťom, ale aj ich rodinám.