ÚHRADY


Stravná jednotka

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia TTSK č. 30/2014 čl. 2 ods. 12 hodnota stravnej jednotky Špecializovaného zariadenia v Trnave účinné od 01.03.2023 pre fyzickú osobu, ktorej sa poskytuje v ZSS, je pri poskytovaní stravy na deň na fyzickú osobu:Upratovanie

V zmysle Všeobecného záväzného nariadenia TTSK č. 30/2014 Čl. 4 ods. 3.  hodnota úhrady (určená komisiou podľa potreby klienta) za upratovanie v Špecializovanom zariadení v Trnave účinné od 1.1.2019 pre fyzickú osobu, je pri poskytovaní upratovania na deň na fyzickú osobu:


Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby


V zmysle Všeobecného záväzného nariadenia TTSK č. 30/2014 Čl. 5 ods. 2b) suma úhrady za pomoc pri odkázanosti FO na pomoc inej FO v Špecializovanom zariadení v Trnave s účinnosťou od 1.1.2019 pre FO, je stanovená na základe stupňa odkázanosti, podľa ods. 1 tohto článku sa stanovuje na deň na fyzickú osobu v ZSS, v ktorom sa poskytuje sociálna služba ambulantnou formou: