ÚHRADY


Sumu úhrady za poskytovanú sociálnu službu poskytovateľ sociálnej služby určuje prijímateľovi sociálnej služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. a Všeobecne záväzného nariadenia Trnavského samosprávneho kraja č. 89/2023 schváleného uznesením Zastupiteľstva TTSK č. 156/2023/08 zo dňa 25.10.2023.