POSTUP PRI PODÁVANÍ ŽIADOSTI

Poskytovanie sociálnych služieb v Špecializovanom zariadení v Trnave je v s súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. 

1. krok

Ak má žiadateľ záujem o poskytovanie sociálnej služby v Špecializovanom zariadení v Trnave, podáva písomne Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu spolu s prílohami (doklady o nepriaznivom zdravotnom stave - fotokópie lekárskych vyšetrení, prepúšťacia správa, lekárske nálezy atď.) na VÚC. 

Žiadosť spolu s prílohami je možné podať osobne na Odbor sociálnych vecí Trnavského samosprávneho kraja alebo poštovou zásielkou na adresu:  

Trnavský samosprávny kraj
Odbor sociálnych vecí
P. O. BOX 128, Starohájska 10
917 01 Trnava

Trnavský samosprávny kraj vydá Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, v ktorom stanoví stupeň odkázanosti a druh sociálnej služby, na ktorú je žiadateľ odkázaný a zašle ho späť na adresu žiadateľa.

2. krok

Po obdržaní Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu s nadobudnutou právoplatnosťou si žiadateľ podáva Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby buď na VÚC (môže zaslať už spolu so Žiadosťou o odkázanosti na sociálnu službu a s prílohami uvedenými v 1. kroku), alebo vybranému poskytovateľovi sociálnej služby (Špecializované zariadenie v Trnave). Žiadosť sa zasiela spolu s Rozhodnutím o odkázanosti na sociálnu službu. 

3. krok


Po obdržaní Žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby naším zariadením, bude žiadateľ písomne alebo telefonicky vyzvaný na zaslanie dokumentov najneskôr do 7 pracovných dní od doručenia zásielky:

 • Posudok o odkázanosti na sociálnu službu
 • Dokumenty od odborných lekárov, ktoré preukazujú diagnózu autizmus alebo prvky  autistického spektra (psychologická správa, správa z neurologického vyšetrenia, logopédia a pod.)

Príslušné dokumenty možno podať poštou na uvedenú adresu, osobne alebo elektronicky na e mailovú adresu specializovanezariadeniett@zupa-tt.sk.

Po posúdení dokladov sociálnou komisiou Špecializovaného zariadenia v Trnave, Vás budeme vo veci poskytovania sociálnej služby včas kontaktovať. 

4. krok

Za účelom uzavretia zmluvy a dohodnutia podmienok bude žiadateľ písomne oboznámený s dátum osobného stretnutia, na ktoré je potrebné priniesť:

 • Vyhlásenie o majetku FO s osvedčeným podpisom 
 • Potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny mesiac oboch zákonných zástupcov dieťaťa v zmysle §72 a 72a Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, t.j.:
 1. doklad o príjme od zamestnávateľa, 
 2. potvrdenie o poberaní prídavku na dieťa, 
 3. potvrdenie o poberaní rodičovského príspevku, 
 4. potvrdenie o poberaní peňažného príspevku na opatrovanie,
 5. potvrdenie o poberaní dávky v hmotnej núdzi,
 6. rozsudok o výživnom na maloleté deti,
 7. potvrdenie o poberaní dávky v nezamestnanosti,
 8. potvrdenie o nemocenských dávkach vyplatených sociálnou poisťovňou, 
 9. potvrdenie o evidencii na ÚPSVaR v prípade nezamestnanosti.
V prípade, že máte nepravidelný príjem, je potrebné doložiť daňové priznanie, ktoré bolo vydokladované ako posledné.

Ak nie ste evidovaní v evidencii nezamestnaných na ÚPSVaR, alebo nemáte žiadny príjem, je potrebné doložiť z Daňového úradu potvrdenie dokladujúce skutočnosť, že nemáte žiadny príjem a nepodali ste daňové priznanie.

5. krok


Ku dňu nástupu dieťaťa je potrebné doložiť nasledovné doklady:
 • kópia preukazu poistenca 
 • prehlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa potvrdené pediatrom (nie staršie ako 3 dni)
 • rodný list dieťaťa (len k nahliadnutiu)