MANAŽMENT  KVALITY

Vložte svoj text


Manažment kvality v Špecializovanom zariadení v Trnave

Zmena zákona o sociálnych službách poskytovateľom sociálnych služieb určuje povinnosť dodržiavania podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby. Systém implementácie podmienok kvality  je  súbor  opatrení  a  postupov  pre zabezpečenie  realizácie  podmienok kvality podľa zákona
o sociálnych službách v našom zariadení. Naším cieľom je splniť a dodržiavať podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby v zmysle prílohy č. 2 zákona NR SR č. 448/2008 o sociálnych službách. 

Zmysel zavedenia manažérskeho systému kvality

Hlavným cieľom je poskytovanie kvalitných sociálnych služieb klientom prostredníctvom jasne definovaných procesov a postupov so zameraním na spokojnosť klientov, uspokojovanie ich požiadaviek a potrieb, zvyšovanie kvalifikácie a neustále vzdelávanie zamestnancov a modernizácia zariadenia. Priebežne sa tiež hodnotí plnenie stanovených merateľných a termínovaných cieľov kvality. Zamestnanci pracujú podľa určených postupov, v ktorých sú jasne určené zodpovednosti a právomoci.

Klienti sú pri poskytovaní sociálnych služieb rovnocennými partnermi so zamestnancami zariadenia ako  s poskytovateľmi  služieb. Spokojnosť  klientov  a  ich rodinných  príslušníkov  s  poskytovanými službami sa pravidelne monitoruje.

Politika kvality

Špecializované zariadenie v Trnave zabezpečuje kvalitu svojich služieb prostredníctvom kvalifikovaného personálu - manažéra kvality, Tímu kvality a všetkých ďalších zamestnancov zariadenia.