ROZDELENIE ŠTANDARDOV KVALITY

Základ metodiky implementácie podmienok kvality tvorí súbor 21 zákonom stanovených kritérií a im zodpovedajúcimi štandardmi a indikátormi kvality. Tieto kritériá sú zaradené do jednotlivých oblastí kvality sociálnej služby v súlade s prílohou č. 2 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení zákona č. 485/2013 Z. z.


I. Oblasť: Dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd (3 kritériá, 3 štandardy, 3 indikátory)

II. Oblasť: Procedurálne podmienky (10 kritérií, 10 štandardov, 10 indikátorov)

III. Oblasť: Personálne podmienky (4 kritériá, 4 štandardy, 4 indikátory)

IV. Oblasť: Prevádzkové podmienky (4 kritériá, 4 štandardy, 4 indikátory)


Popis kľúčových pojmov:

Oblasť kvality sociálnej služby - príslušná oblasť z prílohy zákona

Kritérium - názov príslušného kritéria z prílohy zákona

Štandard - príslušný štandard z prílohy zákona; štandard reprezentuje čiastkové hodnoty, na ktorých je sociálna služba postavená (hodnoty, ktoré sa týkajú príslušnej oblasti a kritéria); štandard pomáha porozumieť podstate indikátora, podľa ktorého sa naplnenie daného štandardu hodnotí (posudzuje)

Indikátor - príslušný indikátor z prílohy zákona (s najvyšším bodovým hodnotením)