ROZDELENIE ŠTANDARDOV KVALITY

Základ metodiky implementácie podmienok kvality tvorí súbor 25 zákonom stanovených kritérií a im zodpovedajúcimi štandardmi a indikátormi kvality. Tieto kritériá sú zaradené do jednotlivých oblastí kvality sociálnej služby v súlade s prílohou č. 2 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení zákona č. 485/2013 Z. z.


I. Oblasť: Procedurálne podmienky (15 kritérií, 15 štandardov)

II. Oblasť: Personálne podmienky (5 kritérií, 5 štandardov)

III. Oblasť: Prevádzkové podmienky (5 kritérií, 5 štandardov)

Popis kľúčových pojmov:

Oblasť kvality sociálnej služby - príslušná oblasť z prílohy zákona

Kritérium - názov príslušného kritéria z prílohy zákona

Štandard - príslušný štandard z prílohy zákona; štandard reprezentuje čiastkové hodnoty, na ktorých je sociálna služba postavená (hodnoty, ktoré sa týkajú príslušnej oblasti a kritéria)