VČASNÁ INTERVENCIA

Je poskytovaná podľa §33 Zákona 448/2008 o sociálnych službách: 

"Služba včasnej intervencie sa poskytuje dieťaťu do siedmich rokov jeho veku, ak je jeho vývoj ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia a rodine tohto dieťaťa."

"Službu včasnej intervencie možno poskytovať ambulantnou sociálnou službou a terénnou formou sociálnej služby prostredníctvom terénneho programu."

Ciele včasnej intervencie: 

 • podpora integrácie rodiny do spoločnosti a posilnenie jej kompetencií a sebestačnosti
 • stimulovanie vývinových možností dieťaťa (psychomotorický vývin, rozvoj komunikácie a motoriky) 

Komu je včasná intervencia určená?

 • deťom s postihnutím raného veku mentálneho znevýhodnenia a viacnásobného znevýhodnenia, poruchou autistického spektra, inou pervazívnou vývinovou poruchou a deťom s s oneskoreným vývinom
 • rodine, súrodencom a ostatným členom žijúcim v spoločnom prostredí s dieťaťom s postihnutím

Aké je naše poslanie?

Poslaním služby včasnej intervencie je podpora dieťaťa raného veku do 7. roku života a podpora rodiny tohto dieťaťa, podporiť samostatnosť a nezávislosť rodiny.

Čo poskytujeme?

 • špecializované sociálne poradenstvo
 • psychologické a špeciálno-pedagogické odborné poradenstvo
 • stimulácia komplexného vývinu dieťaťa
 • sociálna rehabilitácia (nácvik priestorovej orientácie a samostatného pohybu, nácvik používania kompenzačnej pomôcky, sociálna komunikácia, kontakt s prostredím)
 • komunitná rehabilitácia

Kto je členom odborného tímu?

 • rodina a dieťa s ohrozeným vývinom alebo postihnutím
 • sociálny pracovník, psychológ, špeciálny pedagóg

Forma poskytovania služby:

Terénnou formou (v rodine a v prirodzenom prostredí dieťaťa) a ambulantnou formou (v zariadení). 


Služba včasnej intervencie je bezplatná!!!