POUKÁZANIE 2% Z DANE


Poslanie občianskeho združenia:

Združenie zameriava svoju činnosť prioritne na pomoc deťom s poruchou autistického spektra a pervazívnymi vývinovými poruchami. Súčasťou je zocelenie rodín formou kultúrno - spoločenských aktivít, rekreácií, rôznych tematických stretnutí a podporných rodičovských skupín.

Cieľom OZ je napĺňanie potrieb osobnostného rozvoja detí so zdravotným znevýhodnením, konkrétne detí s poruchou autistického spektra, ich rodinných príslušníkov a priaznivcov OZ prostredníctvom organizovania a sprostredkovania účasti na programoch, tréningoch a aktivitách.

Údaje o nás:

Cesta zázrakov, o.z.

IČO: 54237777
DIČ: 2122076242

Adresa: Podjavorinskej 36

              917 01 Trnava


Zamestnanec:
1. Do 15. februára 2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.
2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie a poukázaní dane z príjmov fyzickej osoby

3. Doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Fyzická osoba:

Ak ste fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie:

1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu.

2. Doručte riadne vyplnené daňové priznanie na daňový úrad podľa Vášho sídla.


Právnická osoba:

Ak ste právnická osoba:

1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2% z daní z príjmu.

2. Doručte riadne vyplnené daňové priznanie na daňový úrad podľa Vášho sídla.


Ako darovať 3% z dane:


Ak fyzická osoba alebo zamestnanec vykonával v kalendárnom roku 2023 dobrovoľnícku činnosť pre neziskovú organizáciu (ľubovoľnú) najmenej v počte 40 hodín, môžu poukázať až 3% z podielu zaplatenej dane. O uvedenej skutočnosti nezisková organizácia vydáva fyzickej osobe Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti a tá ho priloží k Vyhláseniu o poukázaní podielu zo zaplatenej dane, resp. Daňovému priznaniu.