ŠPECIALIZOVANÉ ZARIADENIE

Služba je určená pre deti s poruchou autistického spektra alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami vo veku 3 - 12 rokov. 

Forma poskytovania služby: ambulantná

Kapacita zariadenia: 20 detí

Poskytujeme:

  • sociálne poradenstvo
  • sociálna rehabilitácia
  • výchova
  • stravovanie
Zabezpečujeme
  • rozvoj pracovných zručností
  • záujmová činnosť

Ponúkame

  • výchovno-vzdelávacie aktivity s využitím TEACCH programu a ABA
  • muzikoterapia, arteterapia, snoezelen, relaxačné a pohybové aktivity, canisterapia
  • psychologické a špeciálno-pedagogické poradenstvo pre rodičov

Naše poslanie:

Riešenie individuálnych špecifických potrieb dieťaťa s pervazívnymi vývinovými poruchami a dodržiavanie štandardov kvality poskytovaných služieb. 

Ciele špecializovaného zariadenia:

Nácvik sociálneho správania a komunikácie, odstraňovanie nežiaduceho správania u detí, zlepšenie sebaobsluhy , rozvoj grafomotoriky a príprava pre predškolákov, nácvik životných situácií potrebných k lepšiemu začleneniu dieťaťa a rodiny do bežného života, podpora rodičov pri zvláštnych záťažových situáciách s dieťaťom. 

Členovia odborného tímu:

Sociálny pracovník, psychológ, špeciálni pedagógovia, zdravotná sestra, opatrovateľka, manažér kvality.