IV. OBLASŤ: PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY

4.1 Kritérium: Zabezpečenie prevádzkových podmienok (najmä prístupnosť v zmysle univerzálneho navrhovania, materiálne vybavenie, vybavenosť sociálnymi zariadeniami, svetelná a tepelná pohoda) zodpovedajúce kapacite, druhu poskytovanej sociálnej služby a potrebám prijímateľov sociálnych služieb v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

ŠTANDARD: Miesto poskytovania sociálnej služby a prevádzkové podmienky poskytovania sociálnej služby (priestorové podmienky, prístupnosť v zmysle univerzálneho navrhovania, materiálne vybavenie, vybavenosť sociálnymi zariadeniami, svetelná tepelná pohoda) zodpovedajú počtu prijímateľov sociálnej služby, druhu poskytovanej služby, potrebám prijímateľov sociálnych služieb a sú v súlade s platnými právnymi predpismi.

INDIKÁTOR: Priestorové podmienky zodpovedajú počtu prijímateľov sociálnej služby, druhu poskytovanej služby a potrebám prijímateľov sociálnych služieb. Miera prístupnosti prostredia, v ktorom je sociálna služba poskytovaná je v súlade s potrebami prijímateľov sociálnej služby a s platnými právnymi predpismi a vychádza z princípov univerzálneho navrhovania. Materiálne vybavenie a zariadenie priestorov v ktorých je sociálna služba poskytovaná, je primerané druhu poskytovanej sociálnej služby, potrebám prijímateľov sociálnych služieb. Priestory a zariadenie priestorov v ktorých je sociálna služba poskytovaná umožňujú prijímateľovi sociálnej služby uplatňovať si právo na súkromie. Prevádzkové podmienky sa flexibilne prispôsobujú potrebám prijímateľov sociálnych služieb a vytvárajú vhodné podmienky na napĺňanie cieľov individuálnych plánov prijímateľov sociálnych služieb. Vzhľad priestorov pobytovej sociálnej služby a ich vybavenie (účelnosť, útulnosť, disponibilita) pripomína vybavenie bežnej domácnosti. Prijímateľ sociálnej služby, ktorému sa poskytuje sociálna služba pobytovou formou, má možnosť zariadiť si priestory izby vlastným vybavením tak, aby toto vybavenie spĺňalo predpoklady na podporu jeho zdravia a bezpečia a neobmedzovalo iných prijímateľov sociálnej služby.

ROZSAH PÔSOBNOSTI:

 • § 6 ods. 3; § 7 písmeno a), c), § 9 ods. 4, 5, 12, § 61 ods. 4 zákona o sociálnych službách.

 • Činnosti spojené so zabezpečením tepelnej a svetelnej pohody.

 • Plánovanie a zabezpečovanie infraštruktúry.

 • Opravy a údržba.

PREDPOKLADY REALIZÁCIE:

Kritérium je zabezpečované prostredníctvom Dokumentu postupu - Zabezpečenie údržby, opráv, svetelnej a tepelnej pohody a ďalších interných dokumentov zariadenia.

DETERMINUJÚCA DOKUMENTÁCIA:

 • Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
 • Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v ZNP a zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v ZNP
 • Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v ZNP
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia
 • Vyhláška 210/2016, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia
 • Zákon č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole

4.2 Kritérium: Určenie postupu a spôsobu spracúvania a poskytovania informácií o poskytovanej sociálnej službe (informačná stratégia), ktoré sú dostupné prijímateľovi sociálnej služby, jeho rodine, komunite a verejnosti v prijatelnej a zrozumiteľnej forme (písomná podoba, audiozáznam alebo videozáznam, internetová stránka).

ŠTANDARD: Pre prijímateľa sociálnej služby, jeho rodinu, komunitu a verejnosť poskytuje poskytovateľ sociálnej služby také informácie o sociálnej službe, ktoré sú dostupné, úplné a v zrozumiteľnej forme.

INDIKÁTOR: Poskytovateľ sociálnej služby má písomne vypracovaný postup a spôsob spracúvania a poskytovania informácií o sociálnej službe na mieste, na ktorom sú sociálne služby poskytované, v miestnej komunite a na verejnosti a podľa neho postupuje.
Poskytovateľ sociálnej služby vytvára podmienky na zapojenie prijímateľov sociálnych služieb do spôsobu spracúvania, dopĺňania, finalizovania a overovania poskytovania informácií o sociálnej službe. Informácie o sociálnej službe sú spracované aj formou ľahko čitateľného textu. Na poskytovanie informácií o sociálnej službe sú použité v súčasnosti bežne dostupné informačné technológie.
Poskytovateľ sociálnej služby si overuje dostupnosť, úplnosť a zrozumiteľnosť informácií o poskytovaných sociálnych službách a získané poznatky aktívne premieta do informačnej stratégie.

ROZSAH PÔSOBNOSTI:

 • § 6 ods. 2 písm. b); § 7 písm. a), § 72 ods. 2, 3, § 96, § 105 ods. 2 zákona o sociálnych službách.  

PREDPOKLADY REALIZÁCIE:

Kritérium je zabezpečované prostredníctvom Procesu informačnej stratégie.

DETERMINUJÚCA DOKUMENTÁCIA:

Dokumentácia v rámci Procesu informačnej stratégie.  

4.3 Kritérium: Hodnotenie vypracovanie výročnej správy v súlade s týmto zákonom alebo hodnotenie záverečného účtu.

ŠTANDARD: Neverejný poskytovateľ sociálnej služby a poskytovateľ sociálnej služby, ktorým je právnická osoba založená obcou alebo vyšším územným celkom, má písomne vypracovanú výročnú správu v súlade s §67 a tohto zákona. Poskytovateľom, ktorým je obec, alebo právnická osoba zriadená obcou, alebo vyšším územným celkom má písomne vypracovaný záverečný účet v súlade so všeobecne záväznými predpismi (§16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy). Výročná správa alebo záverečný účet sú verejne prístupné, zverejnené v určenom termíne a sú v zrozumiteľnej forme.

INDIKÁTOR: Výročná správa alebo záverečný účet poskytuje prijímateľovi sociálnej služby, jeho rodine, komunite a verejnosti relevantné, zrozumiteľné a hodnoverné informácie o činnosti a hospodárení poskytovateľa sociálnej služby za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka. Poskytovateľ sociálnej služby má presne definovaný proces prípravy a spracovania výročnej správy v súlade so zákonom a určených zamestnancov zodpovedných za tento proces. Výročná správa alebo záverečný účet sú dostupné v tlačenej podobe na obvyklom prístupnom mieste v priestoroch poskytovateľa sociálnej služby a v elektronickej podobe na webovom sídle poskytovateľa sociálnej služby.

4.4 Kritérium: Určenie pravidiel prijímania darov.

ŠTANDARD: Poskytovateľ sociálnej služby má písomne vypracované postupy a pravidlá prijímania použitia a zverejňovania peňažných darov a nepeňažných darov

INDIKÁTOR: Poskytovateľ sociálnej služby prijíma peňažný dar alebo nepeňažný dar výlučne na základe písomnej darovacej zmluvy s darcom, uzatvorenej na základe slobodnej vôle a rozhodnutia darcu a poskytovateľa sociálnej služby.
Poskytovateľ sociálnej služby má presne a písomne definované oblasti možných konfliktov záujmov vyplývajúcich z prijatia peňažného daru alebo nepeňažného daru a určené účinné opatrenia na predchádzanie ich vzniku.
Poskytovateľ sociálnej služby má písomne vypracovaný spôsob transparentného zverejňovania prijatých peňažných darov a nepeňažných darov, darovacích zmlúv a účelu použitia peňažného alebo nepeňažného daru.