• GDPR

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informačná povinnosť prevádzkovateľa podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "Nariadenie") v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len "zákon").


I.    Prevádzkovateľ: Špecializované zariadenie v Trnave

Sídlo: Podjavorinskej 36, 917 01, Trnava                                                                                                                                  IČO: 42 155 258 

(ďalej len ako "Prevádzkovateľ")

II.     Dotknuté osoby sa môžu obracať so svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov na Ing. Moniku Horváthovú, a to písomnou formou alebo osobne na adrese:

Podjavorinskej 36. 917 01 Trnava, kancelária ekonómky, č. dverí 304,v čase od 7:00 do 14:00 hod počas pracovného týždňa, tel. kontakt +421 33/598 39 11, e-mail: GDPR.krizovestredisko@zupa-tt.sk, (ďalej len ako"Zodpovedná osoba").

III.     Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na tieto účely:

 • v zmysle ust. § 94c Zákona č. 448/2008 spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy,
 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa,

 • spracúvanie je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutých osôb,

 • spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov (v záujme ochrany majetku a bezpečnosti osôb je objekt monitorovaný kamerovým systémom), ktoré sleduje prevádzkovateľ.

Ak spracúvanie osobných údajov je zákonnou povinnosťou prevádzkovateľa, napr. je potrebné na uzatvorenie zmluvy, v prípade, že dotknutá osoba neposkytne svoje osobné údaje, nie je možné uzatvoriť zmluvu.

IV.     Doba spracúvania osobných údajov na jednotlivé účely je určená v rozsahu:

 • Osobné údaje sa uchovávajú na dobu 10 rokov po ukončení platnosti zmluvy o poskytovaní sociálnej služby včasnej intervencie v zmysle Zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov,
 • Ostatné kategórie osobných údajov spracúvame a uchovávame v zmysle interne vypracovaného registratúrneho plánu, s ktorým sa vie dotknutá osoba oboznámiť pred a počas vytvárania zmluvného vzťahu alebo počas už existujúceho zmluvného vzťahu na kontaktnom mieste prevádzkovateľa. 

Doba archivácie poskytnutých osobných údajov sa odvíja od legislatívy o povinnosti archivácie.

V.     Príjemcovia osobných údajov podľa Čl. 4 nariadenia, ktorému sa osobné údaje poskytujú na právnom základe v zmysle § 94 Zák. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, Zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, Zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, Zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov, Zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, Zákona č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, sú:

 1. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, školské zariadenia, daňové úrady a ďalšie orgány verejnej moc, vyšší územný celok, poskytovatelia sociálnej služby a ministerstvo a to v rozsahu v akom poskytujú sociálne služby podľa tohto zákona, súdy, ústavy zboru väzenskej a justičnej stráže, orgány činné v trestnom konaní, Policajný zbor SR, iný správny orgán a ďalšie orgány štátnej správy, obce a VÚC a to v rozsahu potrebnom na výkon ich samosprávnej pôsobnosti podľa príslušného zákona, žiadatelia podľa zákona č. 211/2000 Z. z..
 2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje dotknutých osôb do tretích krajín.

VI.     Získané osobné údaje v postavení sprostredkovateľa spracúvajú nasledovné subjekty (ďalej len "Sprostredkovateľ"):

Získané osobné údaje v postavení príjemcov osobných údajov sú nasledovné kategórie: osoby konajúce na základe poverenia prevádzkovateľa, právny zástupca, audítor, orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru. 

VII.     Dotknutá osoba má právo na prístup k svojim údajom. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ prevádzkovateľ tieto údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti kópiu týchto osobných údajov dotknutej osoby.

VIII.     Vystavenie prvej kópie podľa ods. VIII. je bezplatné. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré osoba požiada, bude prevádzkovateľ účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom, ktoré mu s vystavením kópie vzniknú. Pokiaľ osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiada o iný spôsob.

IX.     Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o nej prevádzkovateľ eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho dotknutá osoba požiada.

X.     Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, za predpokladu, že:

 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
 2. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,

 3. osobné údaje sa spracúvali nezákonne,

 4. je dôvodom pre výmaz splnenie povinností zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

XI.     Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné:

 1. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,
 2. na splnenie povinností podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,

 3. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,

 4. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu, či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania, alebo

 5.  na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

XII.     Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí, že žiadosť dotknutej osoby je dôvodná.

XIII.     Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ:

 1. napadne správnosť osobných údajov námietkou podľa ods. XVIII. a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 2. spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia,

 3. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,

 4. dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

XIV.     Pokiaľ dotknutá osoba žiada o obmedzenie spracúvania osobných údajov, prevádzkovateľ nebude s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania, bez súhlasu dotknutej osoby.

XV.     Dotknutá osoba bude prevádzkovateľom informovaná, pokiaľ bude obmedzenie spracúvania týchto údajov zrušené.

XVI.     Dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, pričom má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.

XVII.     Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie. Dotknutá osoba môže namietať spracúvanie jej osobných údajov na základe:

 1. právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa,
 2. spracovanie na účely vedeckého, či historického výskumu na štatistické účely.

XVIII.     Prevádzkovateľ doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

XIX.     Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, pokiaľ bolo spracúvanie osobných údajov založené na tomto právnom titule.

XX.     Dotknutá osoba svoj súhlas odvolá kontaktovaním zodpovednej osoby so svojou požiadavkou akýmkoľvek zvoleným spôsobom.

XXI.     Zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu však nie je jeho odvolaním dotknutá.

XXII.     Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov.    

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: nevykonáva sa.     

Zverejnenie údajov: nevykonáva sa.

Cezhraničný prenos: nevykonáva sa.

Kontaktné údaje Úradu a zodpovednej osoby

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Adresa:

Hraničná 12

820 07, Bratislava 27

Slovenská republika

IČO: 36 064 220

Podateľňa:

pondelok – štvrtok: 8:00 - 15:00

piatok: 8:00 - 14:00

Telefonické konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov:

Utorok a Štvrtok od 8:00 do 12:00 +421 2 323 132 20

Sekretariát predsedu úradu +421 2 323 132 11

Sekretariát úradu +421 2 323 132 14

Fax: +421 2 323 132 34

Hovorca:

mobil: 0910 985 794

e-mail: hovorca@pdp.gov.sk

E-mail :

a) všeobecne: statny.dozor@pdp.gov.sk

b) pre poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z.: info@pdp.gov.sk

c) webové sídlo: webmaster@pdp.gov.sk

d) na podávanie žiadostí o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám využite on-line formulár.

e) emailová adresa, prostredníctvom ktorej Vám bude Úrad poskytovať poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov. Je určená pre deti, mládež, študentov, učiteľov, rodičov, ktorí majú podozrenie, že ich osobné údaje boli zneužité: ochrana@pdp.gov.sk

Vzor návrhu na začatie konania o ochrane osobných údajov môžete nájsť na webovom sídle Úradu (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/konanie-o-ochrane-osobnych-udajov).