III. OBLASŤ: PERSONÁLNE PODMIENKY

3.1 Kritérium: Vypracovanie štruktúry a počtu pracovných miest, kvalifikačných predpokladov na ich plnenie v súlade s § 84 s určením štruktúry, povinností a kompetencií jednotlivých zamestnancov, počet zamestnancov je primeraný počtu prijímateľov sociálnych služieb a ich potrebám.

ŠTANDARD: Poskytovateľ sociálnej služby má písomne vypracovanú štruktúru zamestnancov a počet pracovných miest, ktorá zodpovedá definovanej strategickej vízii, poslaniu a cieľom organizácie a aktuálnemu počtu prijímateľov sociálnych služieb. Kvalifikačné požiadavky na zamestnancov, povinnosti a kompetencie musia byť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a zabezpečením napĺňania individuálnych potrieb prijímateľov sociálnych služieb. Poskytovateľ sociálnych služieb má vytvorené podmienky na individuálnu spoluprácu s prijímateľmi sociálnych služieb, neprekračuje maximálny počet prijímateľov sociálnych služieb na jedného odborného zamestnanca a dodržiava minimálny percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov.

INDIKÁTOR: Poskytovateľ sociálnej služby aktívne a priebežne oboznamuje všetkých zamestnancov a dobrovoľníkov so strategickou víziou, poslaním, cieľmi, organizačnou štruktúrou a kompetenciami zamestnancov a ich zmenami.
Poskytovateľ sociálnej služby aktívne vytvára podmienky na zabezpečenie vhodného podielu zamestnancov a odborných zamestnancov pre napĺňanie individuálnych potrieb prijímateľov sociálnych služieb v zmysle všeobecne platných právnych predpisov. Poskytovateľ sociálnej služby cieľavedome a aktívne vytvára podmienky na spoluprácu zamestnancov rôznych profesií, spoluprácu oddelení a spoluprácu úsekov s cieľom zvyšovania kvality sociálnych služieb.
Poskytovateľ sociálnej služby uplatňuje aktívnu multidisciplinárnu a tímovú spoluprácu medzi všetkými organizačnými zložkami s cieľom napĺňania individuálnych potrieb prijímateľov sociálnych služieb.
Poskytovateľ sociálnej služby má odborne a písomne vypracované podklady na plánovanie a zmeny stavu zamestnancov vo vzťahu k počtu a k miere odkázanosti prijímateľa sociálnej služby na pomoc inej fyzickej osoby a aktuálnym potrebám podpory prijímateľov sociálnych služieb.


ROZSAH PÔSOBNOSTI:

 • § 7 písm. c) a § 9 ods. 3, § 63 ods. 4, § 64 ods. 5 zákona o sociálnych službách.
 • Odborné činnosti, obslužné a ďalšie činnosti so zameraním na tie, kde sa aplikuje priamy a individualizovaný kontakt s klientom.
 • Personálna práca - výber, príprava a vzdelávanie pracovníkov.
 • Zabezpečovanie vhodnej infraštruktúry a materiálno technického zabezpečenia.

PREDPOKLADY REALIZÁCIE:

K zabezpečeniu realizácie kritéria slúži Proces riadenia ľudských zdrojov.

DETERMINUJÚCA DOKUMENTÁCIA:

Dokumentácia v rámci  Procesu riadenia ľudských zdrojov. 

3.2 Kritérium: Určenie postupov, pravidiel a podmienok na prijímanie zamestnancov, zaškolovanie zamestnancov, ktoré je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

ŠTANDARD: Pri postupoch, pravidlách a podmienkach prijímania zamestnancov poskytovateľa sociálnych služieb je rozhodujúcim kritériom odborná kvalifikovanosť pre danú pracovnú pozíciu a osobnostné predpoklady zamestnanca. Zaškoľovanie zamestnancov poskytovateľa sociálnych služieb prebieha v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a novému zamestnancovi umožňuje poskytovateľ sociálnej služby získavať nevyhnutné odborné vedomosti a zručnosti v rozsahu svojej pracovnej činnosti a odborne ho vedie počas adaptačného procesu.

INDIKÁTOR: Poskytovateľ sociálnej služby má vypracovaný písomný postup na adaptáciu nového zamestnanca poskytovateľa sociálnych služieb a zabezpečí, aby k tomuto zamestnancovi bol pridelený iný, skúsený zamestnanec poskytovateľa sociálnych služieb, ktorý ho podporuje, pomáha mu v adaptačnom procese minimálne počas troch kalendárnych mesiacov.

Poskytovateľ sociálnej služby zabezpečuje, aby po nástupe novoprijatého zamestnanca bol v spolupráci s ním vypracovaný písomný individuálny plán jeho zaškolenia a adaptačného procesu.
Poskytovateľ sociálnej služby aktívne vytvára pre zamestnanca podmienky na realizáciu plánu.

ROZSAH PÔSOBNOSTI:

 • § 7 písmeno c) zákona o sociálnych službách.
 • Činnosti spojené s prijímaním zamestnancov, zaškolovaním zamestnancov a skúšobnou dobou. 

PREDPOKLADY REALIZÁCIE:

K zabezpečeniu realizácie kritéria slúži Proces riadenia ľudských zdrojov.

DETERMINUJÚCA DOKUMENTÁCIA:

Dokumentácia v rámci Procesu riadenia ľudských zdrojov.

3.3 Kritérium: Určenie postupov, pravidiel a podmienok na rozvoj ďalšieho vzdelávania a zvyšovania odbornej spôsobilosti zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a na hodnotenie zamestnancov, ktoré zahŕňajú vypracovanie osobných cieľov, úloh a potrebu ďalšieho vzdelávania a spôsob ich naplnenia.

ŠTANDARD: Základným dokumentom personálneho riadenia je písomne vypracovaný plán rozvoja ďalšieho vzdelávania a zvyšovania odbornej spôsobilosti zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby, ktorý vytvára podmienky na optimálne napĺňanie cieľov a poslania organizácie. Postupy a pravidlá na hodnotenie zamestnancov vychádzajú z ich konkrétnych cieľov a oblastí ich pracovnej činnosti, úrovne ich spolupráce s prijímateľmi sociálnych služieb a sú prínosom pre personálny manažment, posilňujú zvyšovanie kvality sociálnych služieb a efektívne využívanie ekonomických zdrojov.

INDIKÁTOR: Poskytovateľ sociálnej služby má písomne vypracovaný plán rozvoja ďalšieho vzdelávania a zvyšovania odbornej spôsobilosti zamestnancov.
Poskytovateľ sociálnej služby má vypracovaný pre každého odborného zamestnanca písomný individuálny plán ďalšieho vzdelávania, zvyšovania odbornej spôsobilosti a supervízie.
Poskytovateľ sociálnej služby aktívne vytvára pre zamestnanca podmienky na realizáciu individuálneho plánu ďalšieho vzdelávania zamestnanca, ktorý je pravidelne spolu so zamestnancami vyhodnocovaný a aktualizovaný minimálne raz ročne.
Poskytovateľ sociálnej služby aktívne zabezpečuje pre zamestnancov prístup k zdrojom informácií o aktuálnych odborných poznatkoch a právnych podmienkach súvisiacich s poskytovanou sociálnou službou a preukázateľne ich upozorňuje na pripravené a realizované zmeny v oblasti sociálnych služieb. Umožňuje svojim zamestnancom zúčastňovať sa ďalšieho vzdelávania v súlade s individuálnym plánom ďalšieho vzdelávania zamestnancov.

ROZSAH PÔSOBNOSTI:

 • § 7 písmeno c) zákona o sociálnych službách.
 • Činnosti spojené s plánovaním, realizovaním a vyhodnocovaním vzdelávania.

PREDPOKLADY REALIZÁCIE:

K zabezpečeniu realizácie kritéria slúži Proces riadenia ľudských zdrojov.

DETERMINUJÚCA DOKUMENTÁCIA:

Dokumentácia v rámci Procesu riadenia ľudských zdrojov.

3.4 Kritérium: Systém supervízie u poskytovateľa sociálnej služby.

ŠTANDARD: Poskytovateľ sociálnej služby uvedenej v § 19, § 21, § 23b, § 24a až 24d, § 25 až 29, § 31 až 41, § 52 až 55 a § 57 má vypracovaný systém supervízie poskytovania sociálnej služby, ktorý aktívne realizuje a pravidelne hodnotí. Supervízia je pravidelne poskytovaná na úrovni supervízie organizácie alebo riadiacej supervízie pre manažment a pre zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby priameho kontaktu s prijímateľom sociálnej služby skupinovou formou alebo individuálnou formou.

INDIKÁTOR: Poskytovateľ sociálnej služby má písomne vypracovaný komplexný plán supervízie, ktorý aktívne realizuje a pravidelne hodnotí. Poskytovateľ sociálnej služby aktívne vytvára podmienky na realizovanie pravidelnej supervízie na všetkých úrovniach: supervízie organizácie, riadiacej supervízie pre manažment a supervízie pre zamestnancov poskytovateľa sociálnych služieb priameho kontaktu s prijímateľom sociálnej služby skupinovou formou alebo individuálnou formou.
Poskytovateľ sociálnej služby zabezpečuje pravidelnú externú supervíziu organizácie alebo riadiacu supervíziu pre manažment minimálne raz ročne a externú supervíziu alebo internú supervíziu pre zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby priameho kontaktu s prijímateľom sociálnej služby skupinovou formou alebo individuálnou formou minimálne raz ročne.

ROZSAH PÔSOBNOSTI:

 • § 7 písmeno c) a § 9 odsek 10 zákona o sociálnych službách.

 • Vykonávanie supervízie. 

PREDPOKLADY REALIZÁCIE:

Poskytovateľ sociálnej služby má písomne vypracovaný komplexný plán supervízie, podpísanú zmluvu so supervízorom a realizuje hodnotenie supervízie.

DETERMINUJÚCA DOKUMENTÁCIA:

 • Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme.
 • Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov.
 • Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách §9 ods. 10.
 • Zákon č. 568/ 2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných. činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov.